BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 10928
ostatnia zmiana: 10.01.2017r.
ABC wiedzy konsumenckiej
 

I. DLA ZAKUPÓW DOKONANYCH DO DNIA 25.12.2014

 
 Czy można zwrócić towar do sklepu.
 

Zawierając umowę kupna – sprzedaży należy wiedzieć, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu / dokonać wymiany / towaru pełnowartościowego, chyba, że sklep taką możliwość dopuszcza / wynika to np. z regulaminu wewnętrznego przedsiębiorstwa / i informuje o tym nabywcę poprzez zamieszczenie w miejscu widocznym stosownej informacji.

 
 
Czy sprzedawca odpowiada za wady jawne towaru, widoczne w momencie zakupu.
 

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien wiedzieć.

 
 
Co zrobić, gdy chcemy zareklamować wadliwy towar.
 

Należy złożyć reklamację. Klient ma do wyboru dwa tryby postępowania – zwykły / określający uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową zawarte w Ustawie z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego lub możliwość skorzystania z gwarancji / jeżeli na dany towar takiej udzielono/.

To klient decyduje o tym, z którego prawa chce skorzystać. Może korzystać z tych praw na przemian.

 
 
Klient korzystający z trybu niezgodności towaru z umową powinien:
 
 • złożyć na piśmie reklamację u sprzedawcy na podstawie posiadanego dowodu zakupu. Uprawnienie do składania reklamacji obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu,
 • powiadomić sprzedawcę o wadzie w ciągu 2 miesięcy od dnia jej zauważenia,
 • żądać od sprzedawcy w pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy towaru lub jego wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa  do spełnienia / np. z powodu nadmiernych kosztów naprawy, braku na stanie żądanego towaru/, klient może żądać obniżenia ceny lub zwrotu gotówki,
 • oczekiwać 2 tygodnie na ustosunkowanie się sprzedawcy do żądań reklamacyjnych.

Zgodnie z art. 8.3 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego roszczenie kupującego uważa się za uzasadnione, jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do niego w terminie 14 dni.

 
Klient chcąc skorzystać z gwarancji powinien pamiętać o tym, że:
 
 • sprzedawca / producent lub hurtownik / może , ale nie musi udzielić gwarancji,
 • czas trwania gwarancji określa dokument gwarancyjny,
 • reklamację z tytułu gwarancji składa się tam, gdzie wskazano w karcie gwarancyjnej / sklep, punkt serwisowy/,
 • uprawnienia do naprawy lub wymiany produktu określa gwarancja,
 • warunki gwarancji mogą określać rodzaj wad, które nie podlegają nieodpłatnym naprawom,
 • termin załatwienia reklamacji określa dokument gwarancyjny.
 
 
Prawa konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 
 • Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez obecności obu stron /np. przez Internet/, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy lub wydania rzeczy. Warunek – towar nie był użytkowany.
 • Przedsiębiorca, który zawiera z konsumentem ten rodzaj umowy obowiązany jest przed jej zawarciem, poinformować konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy i dostarczyć mu / wydać / wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku zapewnienia konsumentowi informacji o możliwości odstąpienia od umowy, skutkuje tym, że termin 10-dniowy biegnie od momentu, gdy klient uzyskał informację o takim prawie.
 • Rodzaje umów zawartych poza lokalem lub na odległość, od których nie można odstąpić w terminie 10 dni, określa Ustawa z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
 
 
Sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami.
 

Ustawa z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) dotyczy wyłącznie relacji między przedsiębiorcą / który jest sprzedawcą lub usługodawcą/, a klientem, jako osobą fizyczną, który nabywa towar w celu nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Tak więc do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o rękojmii i gwarancji.

 

II. DLA ZAKUPÓW DOKONANYCH PO DNIU 25.12.2014

 

Jak kupować tradycyjnie, poza lokalem i na odległość.

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Straciły moc: - Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.);- Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnościza szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).

Gdy kupiona rzecz ma wadę konsument ma prawo złożyć reklamację. Jej podstawą może być rękojmia (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń od sprzedawcy)  bądź gwarancja (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera bądź producenta). To do konsumenta należy wybór podstawy złożenia reklamacji. Uprawnienia z tytułu gwarancji są niezależne od tych wskazanych w rękojmi (czyli w przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez gwaranta konsument ma prawo dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy). Jeżeli gwarant wymieni wadliwy towar na nowy lub dokona istotnych napraw, to termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru. W przypadku wymiany pojedynczej części reklamowanego towaru, termin biegnie od nowa w zakresie tej części. W pozostałych przypadkach okres trwania gwarancji wydłuża się o czas przez który konsument nie mógł korzystać z towaru.

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za wady fizyczne lub prawne towaru. Konsument składający reklamację u sprzedawcy może żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy wady, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna (wybór roszczenia należy do konsumenta). Konsument może reklamować wadliwą rzecz, jeżeli wada została stwierdzona w terminie 2 lat od daty zakupu towaru, a dla rzeczy używanych nie mniej niż 1 rok od dnia wydania rzeczy. Wadę należy zgłosić w ciągu 1 roku od dnia jej zauważenia. Jeżeli wada została stwierdzona w terminie 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy to domniemywa się, że istniała w chwili wydania tej rzeczy. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, iż uznał żądanie za uzasadnione (z wyjątkiem żądania odstąpienia od umowy).

W umowach zawieranych poza lokalem oraz na odległość przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić 21 rodzajów przedkontraktowych informacji. Udzielenie informacji następuje w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorca ma obowiązek udzielenia informacji na papierze lub – jeżeli konsument wyrazi na to zgodę na innym trwałym nośniku. Konsument będzie ponosił koszty zwrotu przesyłki, pod warunkiem, że zostanie o tym poinformowany. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy uprawnienie to przedłuża się – maksymalnie do 12 miesięcy.

Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenia nie stanowi zgody na zawarcie umowy .

Gdzie uzyskać pomoc w przypadkach nieuznanych reklamacji :

 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (Łódź  tel.: 42636 03 57);
 • Stałe Sądy Polubowne m.in. przy Inspekcjach Handlowych;
 • Rzecznik Konsumentów (Łódź – tel. 42 638 46 56);
 • ECK spory trans graniczne (UE, Islandia, Norwegia)  - tel. 22 556 01 18;
 • Organizacje pozarządowe (Federacja Konsumentów Łódź –  42633 08 78, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 • Sądy powszechne.
Informację opublikował(a): Marta Kłoszewska

Data opublikowania: 01.03.2004 r.


Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP:

 

Justyna Jankowska

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38

90-730 Łódź

 

Tel. (0-42) 632-25-51

Fax. (0-42) 636-85-50

e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl