BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Kontrole
ilość‡ wy›świetleń 8721
ostatnia zmiana: 20.11.2020r.

Podstawa prawna i zakres działania

Podstawa działania

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
 • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Statutu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nadanego zarządzeniem Nr 132/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi,
 • kompetencji określonych w innych ustawach oraz przepisach wykonawczych wydanych w wykonaniu delegacji ustawowych.

Wojewódzki Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Wojewódzkiego Inspektora zadań związanych z ochroną interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, na terenie województwa Łódzkiego.

Inspektorat jest jednostką budżetową stanowiącą aparat pomocniczy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej województwa łódzkiego.

Zwierzchnikiem Inspektoratu w ramach zespolonej administracji rządowej województwa łódzkiego jest Wojewoda Łódzki.

Siedzibą Inspektoratu jest Łódź, a jego właściwość miejscowa obejmuje teren województwa łódzkiego.

 

Zakres działania

Podstawowym zadaniem Inspektoratu, jako wyspecjalizowanego organu kontroli, jest ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa w zakresie określonym ustawą o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.

Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań,
 • kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zagrożenia oraz w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
 • kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów,
 • kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowań,
 • prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • zorganizowanie i prowadzenie Stałego Sądu Polubownego,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Kontroli Inspektoratu nie podlegają:

 • przedsiębiorcy działający na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzący hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujący działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • przedsiębiorcy produkujący paliwa,
 • banki oraz prowadzona przez nie działalności bankowa;
 • ubezpieczenia oraz działalność ubezpieczeniowa,
 • usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
 • usługi pośrednictwa finansowego,
 • usługi informatyczne,
 • usługi naukowo-badawcze,
 • usługi w zakresie edukacji świadczonej przez podmioty publiczne,
 • usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • nawozy i środki wspomagające uprawę roślin.

 


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi – www.bip.wiih.lodz.pl
 • udostępniona w serwisie internetowym – www.wiih.lodz.pl
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ograniczenia

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:

 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 • w przypadku, gdy jej udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Jeśli dla danej informacji nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania, są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Łodzi,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38
 • e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane adresata (nazwę podmiotu zobowiązanego),
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo jego pełnomocnika
  w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana,
  a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny),
  w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi jest Jacek Krzyżaniak. Kontakt: tel. 500-610-605, e-mail: iod@synergiaconsulting.pl

Koordynatorem dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi jest Joanna Jasiak. Kontakt: tel. (42) 636-03-57, e-mail: sekretariat@wiih.lodz.plSporządził: Aleksander Jamróz

Wprowadziła do BIP: Marta Kłoszewska

ostatnia zmiana: 20.11.2020 r.

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl


Deklaracja dostępności