BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Kontrole
ilość‡ wy›świetleń 8757
ostatnia zmiana: 18.04.2024r.

Struktura organizacyjna

Kierownictwo Inspektoratu

1. Inspektoratem kieruje Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem”.

 • Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy o Inspekcji Handlowej oraz przepisów odrębnych.
 • Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje, o których mowa wyżej, w imieniu wojewody z ustawowego upoważnienia oraz własnym, jeżeli ustawy tak stanowią.
 • W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor i jako organ wyższego stopnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda Łódzki, za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aktualnie funkcję Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pełni Agnieszka Hermel.

2. Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępców Wojewódzkiego Inspektora.

 • Szczegółowy podział zadań pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem i jego Zastępcami określa Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.
 • Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Inspektora, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Obecnie funkcję Zastępcy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pełni Barbara Warzywoda.

 


 

Organizacja wewnętrzna Inspektoratu

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Budżetowo – Administracyjny,
 • Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich,
 • Wydział Kontroli Towarów Nieżywnościowych i Paliw
 • Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Usług
 • Sekretariat Stałego Sądu Polubownego,
 • Delegatura z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, której właściwość miejscowa obejmuje miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, bełchatowski, opoczyński, pajęczański, radomszczański, tomaszowski i rawski
 • Delegatura z siedzibą w Sieradzu, obejmująca swoją właściwością miejscową powiaty: sieradzki, łaski, poddębicki, wieluński, wieruszowski oraz zduńskowolski,
 • Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego.

Przy Wojewódzkim Inspektorze funkcjonuje Stały Sąd Polubowny, utworzony na mocy umowy zawartej z Federacją Konsumentów oraz Wojewódzkim Związkiem Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi.

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl


Deklaracja dostępności