BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 4528
ostatnia zmiana: 20.03.2019r.

Łódź, dnia 20.03.2019 r.

Wojewódzki Inspektorat                                

Inspekcji Handlowej w Łodzi

 

Informacja o kandydatach

 

Nr ogłoszenia: 43399

Stanowisko: inspektor

Komórka organizacyjna : Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych

Miejsce pracy: Łódź

 

W wyniku analizy dokumentów do kolejnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne oraz niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

 1. Agnieszka Wojtalik, zam. Łódź
 2. Aleksandra Krupińska, zam. Łódź
 3. Bożena Głodek, zam. Sokolniki Parcela
 4. Zbigniew Szymczak, zam. Pabianice
 5. Anna Wypych, zam. Łódź

 

Komisja postanowiła,  że w dniu 25.03.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Inspektoratu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, podczas której zostanie sprawdzona wiedza z zakresu ustawy o Inspekcji Handlowej.

 


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  INSPEKCJI HANDLOWEJ w ŁODZI

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora

w Wydziale Kontroli Towarów Przemysłowych i Usług

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres urzędu:

Gdańska 38

90-730 Łódź

 

Miejsce wykonywania pracy:

ul. Gdańska 38

90-730 Łódź

 

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
 • praca wymagająca koncentracji,
 • stres związany z prowadzeniem postępowania kontrolnego,
 • zagrożenie korupcją.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne, sztuczne; niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań kontrolnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • przygotowywanie dokumentacji kontrolnej,
 • opracowywanie wystąpień pokontrolnych i projektów okresowych informacji związanych z czynnościami służbowymi.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie:

 • średnie

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym rok pracy w administracji lub w obszarze branżowym,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność stosowanie prawa w praktyce,
 • umiejętność redagowania tekstów i obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • predyspozycje do pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne, np. chemiczne, energetyczne,
 • umiejętność prowadzenia samochodu osobowego.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczeń uprawniających do zaliczenia danego okresu do stażu pracy,
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Gdańska 38

90-730 Łódź

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20116 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem danych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (90-730 Łódź, ul. Gdańska 38; tel. 42 636-03-57).

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@synergiaconsulting.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Odbiorca danych: podmioty upoważnione z mocy prawa.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych,  podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie: 3 100,00 zł ogółem brutto.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani poinformowani zostaną telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 632-25-51.

 


 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl