BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Kontrole
ilość‡ wy›świetleń 14925
ostatnia zmiana: 24.04.2024r.
Ogłoszenia o naborach

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi zatrudniamy pracowników korpusu służby cywilnej na stanowiskach: inspektor, starszy inspektor, młodszy specjalista, specjalista, starszy specjalista, naczelnik wydziału, dyrektor delegatury.


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  INSPEKCJI HANDLOWEJ w ŁODZI  

90-730 Łódź, ul. Gdańska 38

Dołącz do nas jako:

młodszy specjalista ds. płac

w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

ul. Gdańska 38

90-730 Łódź                                             

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • nalicza wynagrodzenia pracowników oraz sporządza listy płac,
 • rozlicza pracowników z pobranych zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składek ZUS,
 • sporządza okresowe sprawozdania dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia.

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów zusowskich i podatkowych oraz w zakresie naliczania wynagrodzeń,
 • doświadczenie zawodowe 3 lata, w tym rok w obszarze płac,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Co oferujemy                                                                       

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wysługę lat,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
 • możliwość udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach.

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne, sztuczne; niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Proponowane wynagrodzenie (brutto): zasadnicze 5 651,36 zł + dodatek za wysługę lat.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani poinformowani zostaną telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 632-25-51

Twoja aplikacja musi zabierać (dokumenty niezbędne)

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/staż pracy,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Aplikuj do: 10.05.2024 r.

w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 136855” na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Gdańska 38

90-730 Łódź

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Aplikując, oświadczasz, że znana jest Ci treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (90-730 Łódź, ul. Gdańska 38; tel. 42 636-03-57).
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@synergiaconsulting.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: informacja o kandydatach spełniających wymagania, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostanie upubliczniona w sposób powszechnie przyjęty (BIP Inspektoratu, tablica ogłoszeń) oraz wynik naboru zostanie udostępniony dodatkowo w Biuletynie KPRM.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl


Deklaracja dostępności