BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 5856
ostatnia zmiana: 18.10.2017r.

 

Podstawa działania

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1063),
 • Statutu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nadanego zarządzeniem Nr 132/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz 2950 z późn.zm.),
 • kompetencji określonych w innych ustawach oraz przepisach wykonawczych wydanych w wykonaniu delegacji ustawowych.

Inspektorat jest jednostką budżetową stanowiącą aparat pomocniczy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi, wchodzacą w skład zespolonej administracji rządowej województwa łódzkiego.

Zwierzchnikiem Inspektoratu w ramach zespolonej administracji rządowej województwa łódzkiego jest Wojewoda Łódzki.

Siedzibą Inspektoratu jest Łódź, a jego właściwość miejscowa obejmuje teren województwa łódzkiego.

Zakres działania

Podstawowym zadaniem Inspektoratu, jako wyspecjalizowanego organu kontroli, jest ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa w zakresie określonym ustawą o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.

Do podstawowych zadań Inspektoratu należy:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • kontrola produktów wprowadzanych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach, z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów,
 • kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
 • kontrola produktów znajdujących sie w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu (z wyłączeniem kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych), w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług,
 • prowadzenie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • organizowanie i prowadzenie stałego sądu polubownego,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.

Kontroli Inspektoratu nie podlegają:

 • przedsiębiorcy działający na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorcy produkujący energię lub prowadzący hurtowy i detaliczny handel energią,
 • przedsiębiorcy produkujący paliwa,
 • banki oraz prowadzona przez nie działalność bankowa,
 • ubezpieczenia oraz działalność ubezpieczeniowa,
 • usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
 • usługi pośrednictwa finansowego,
 • usługi informatyczne,
 • usługi naukowo-badawcze,
 • usługi w zakresie edukacji,
 • usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

 

 

Sporządził: Aleksander Jamróz

Wprowadziła do BIP: Marta Kłoszewska

ostatnia zmiana: 20.05.2009r.

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl