BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 3128
ostatnia zmiana: 17.09.2018r.

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  INSPEKCJI HANDLOWEJ w ŁODZI
Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty
w Delegaturze w Skierniewicach

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 Adres urzędu:
ul. Gdańska 38
90-730 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:
Delegatura w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice

 

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
 • praca wymagająca koncentracji,
 • stres związany z prowadzeniem postępowania kontrolnego,
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne, sztuczne; niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań kontrolnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • przygotowywanie dokumentacji kontrolnej,
 • opracowywanie wystąpień pokontrolnych i innych informacji związanych z czynnościami służbowymi,
 • opracowywanie sprawozdań, analiz podsumowujących wyniki pracy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymagania niezbędne:

wykształcenie:

 • średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata w administracji lub w obszarze branżowym,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętności redakcyjne,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach powodujących stres,
 • komunikatywność,
 • predyspozycje do pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • rok pracy w organach kontroli,
 • posiadanie prawa jazdy i umiejętności kierowania samochodem,
 • aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  i doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczeń uprawniających do zaliczenia danego okresu do stażu pracy,
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
ul. Gdańska 38
90-730 Łódź

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20116 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administratorem danych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (90-730 Łódź, ul. Gdańska 38; tel. 42 636-03-57). Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: ba@wiih.lodz.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Odbiorca danych: podmioty upoważnione z mocy prawa.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych,  podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Proponowane wynagrodzenie:  2 800 zł ogółem brutto.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani poinformowani zostaną telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 632-25-51

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl