BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 1498
ostatnia zmiana: 18.08.2017r.

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  INSPEKCJI HANDLOWEJ w ŁODZI

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres urzędu:    

ul. Gdańska 38

90-730 Łódź

 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Gdańska 38

                                            90-730 Łódź

 

 

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-        praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,

-        praca wymagająca koncentracji,

-        stres związany z prowadzeniem postępowania kontrolnego,

-        zagrożenie korupcją.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne, sztuczne; niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        prowadzenie postępowań kontrolnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

-        przygotowywanie dokumentacji kontrolnej,

-        opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i innych informacji związanych z czynnościami służbowymi.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie:

-        średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

-        zdolność analitycznego myślenia,

-        umiejętności redakcyjne,

-       umiejętność obsługi komputera,

-   komunikatywność,

-        predyspozycje do pracy w zespole,

-        posiadanie obywatelstwa polskiego,

-        korzystanie z pełni praw publicznych,

-        nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

-     wykształcenie wyższe,

-       aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

-        życiorys/cv i list motywacyjny,

-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

-        oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego,

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

-        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

-        kopie świadectw pracy i zaświadczeń uprawniających do zaliczenia danego okresu do stażu pracy,

-        kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

    Dokumenty należy złożyć do: 28.08.2017 r.

    Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

    Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

    ul. Gdańska 38

    90-730 Łódź

 

Inne informacje:

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób     

    niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

    oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %

 

    Proponowane wynagrodzenie: 2100,00 zł brutto.

    Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

    Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

    Kandydaci zakwalifikowani poinformowani zostaną telefonicznie o terminie kolejnego etapu 

    naboru.

    Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku   

    pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

 

    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 632-25-51
Informację opublikował(a): Marcin Nowacki
Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP:

 

Justyna Jankowska

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38

90-730 Łódź

 

Tel. (0-42) 632-25-51

Fax. (0-42) 636-85-50

e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl