BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 6533
ostatnia zmiana: 24.02.2017r.

Kierownictwo Inspektoratu

1. Inspektoratem kieruje Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej "Wojewódzkim Inspektorem".

 • Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy o Inspekcji Handlowej oraz przepisów odrębnych.
 • Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje, o których mowa wyżej, w imieniu wojewody z ustawowego upoważnienia oraz własnym, jeżeli ustawy tak stanowią.
 • W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor i jako organ wyższego stopnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda Łódzki, za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów.

Aktualnie funkcję Wojewódzkiego Inspektora pełni mgr Krzysztof Stasiak.

2. Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępców Wojewódzkiego Inspektora.

 • Szczegółowy podział zadań pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem i jego Zastępcami określa Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.
 • Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Inspektora, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Obecnie funkcję Pierwszego Zastępcy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pełni mgr inż. Barbara Warzywoda, a funkcję Drugiego Zastępcy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pełni mgr Marek Kowalik.

Organizacja wewnętrzna Inspektoratu

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Budżetowo - Administracyjny,
 • Wydział Prawno - Organizacyjny,
 • Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych,
 • Wydział Kontroli Towarów Przemysłowych i Usług,
 • Wydział Ochrony Konsumentów,
 • Sekretariat Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 • Delegatura z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, której właściwość miejscowa obejmuje miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, bełchatowski, opoczyński, pajęczański, radomszczański i tomaszowski,
 • Delegatura z siedzibą w Sieradzu, obejmująca swoją właściwością miejscową powiaty: sieradzki, łaski, poddębicki, wieluński, wieruszowski oraz zduńskowolski,
 • Delegatura z siedzibą w Skierniewicach, której właściwość miejscowa obejmuje miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, kutnowski, łowicki i rawski.

Ponadto w skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzi samodzielne stanowisko pracy:

 • Główny księgowy

Przy Wojewódzkim Inspektorze funkcjonuje Stały Sąd Polubowny, utworzony na mocy umowy zawartej z Miejskim Klubem Federacji Konsumentów w Łodzi, stowarzyszeniami kupieckimi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z terenu województwa łódzkiego. Stały Sąd Polubowny w Łodzi rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów oraz świadczenia usług pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

 

 

Informację opublikował(a): Marta Kłoszewska

Data opublikowania: 01.03.2004 r.

 


 

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP:

 

Justyna Jankowska

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38

90-730 Łódź

 

Tel. (0-42) 632-25-51

Fax. (0-42) 636-85-50

e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl