Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • część zdjęć i obrazków nie posiada tekstu alternatywnego,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w formie skanów,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • część linków nie otwiera się w tym samym oknie,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Aplikacja mobilna

Brak aplikacji mobilnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Jasiak, sekretariat@wiih.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (42) 636-03-57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • Adres: ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź
 • E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl
 • Telefon: (42) 636-03-57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH) mieści się w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 38. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd komunikacją miejską. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od ulicy Gdańskiej. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe – nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko bramy wjazdowej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do korytarza budynku głównego bezpośrednio z poziomu chodnika (jeden stopień). Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich lub windy umożliwiającej wjechanie na piętra.

Osoby z ograniczoną mobilnością mogą załatwić sprawy bezpośrednio w siedzibie WIIH po  wcześniejszym umówieniu spotkania. W tym celu zostało przygotowane pomieszczenie, które zapewnia alternatywny dostęp do urzędu. Pomieszczenie znajduje się w parterowym budynku z dostępem poprzez bramę wjazdową, przy której znajduje się domofon na dostosowanej wysokości. Wejście do pomieszczenia przystosowane jest dla osób ze szczególnymi potrzebami (podjazd dla wózków inwalidzkich i poręcze).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Delegatura WIIH w Sieradzu

Siedziba Delegatury mieści się w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 84L. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd komunikacją miejską. Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną. Przed budynkiem znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe – brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada poziom posadzki równy poziomowi wejścia. Siedziba znajduje się na 2 piętrze – w budynku nie ma windy.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez zejście pracowników na parter do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Delegatura WIIH w Piotrkowie Trybunalskim

Siedziba Delegatury mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Młynarskiej 2. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu od ulicy Młynarskiej. Naprzeciwko budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia budynku prowadzą schody. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Siedziba znajduje się na 1 piętrze – w budynku nie ma windy

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.