BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Kontrole
ilość‡ wy›świetleń 6916
ostatnia zmiana: 24.03.2022r.

Organ kontrolujący

Czas trwania kontroli

        Temat

Dokumenty

 

  2018 rok

 

 

Wojewoda Łódzki

26-30 listopada 2018 r.

Prawidłowość  wykonywania kontroli w 2017 r. przez WIIH w Łodzi w zakresie rzetelności działania przedsiębiorców oferujących do sprzedaży nieżywnościowe towary na wagę.

Wystąpienie

IR-IV.1611.1.2018

 

   2019 rok

 

 

Wojewoda Łódzki

26.02. – 29.03.

2019 r.

Prawidłowość funkcjonowania WIIH w Łodzi w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie PNIK-III.1611.2.2019

Archiwum Państwowe

17.04.2019 r.

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – obieg dokumentacji, stan jej zachowania, zabezpieczenia, uporządkowania i zaewidencjonowania, prawidłowość funkcjonowania archiwum zakładowego.

Wystąpienie 

  Nr  8714

Państwowa Inspekcja Pracy

8,9,13,19 sierpień 2019 r.

Przestrzeganie prawa pracy

Wystąpienie

Nr rej. 090198-53-K050-Ws01/19

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26.09. – 18.10.2019r.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Protokół kontroli

znak pisma:

212019090061PRO001

Wojewoda Łódzki

09.12. – 14.12.2019 r.

Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wszczęcie procedury pozasądowej w świetle obowiązujących przepisów za okres 2018 roku.

Wystąpienie

RT-II.1611.1.2019

 

2020 r.

 

 

Wojewoda Łódzki

30.04.2020 r. – 08.07.2020 r.

Przestrzeganie w toku kontroli wykonywania budżetu ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi , zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty, dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wiarygodność sprawozdań. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wystąpienie            FB-IV.1611.9.2020

Najwyższa Izba Kontroli

03.08.2020r. – 23.09.2020 r.

Identyfikacja zagrożeń związanych z wpływem tworzyw sztucznych na zdrowie. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów przed negatywnym wpływem tworzyw sztucznych.

Wystąpienie Pokontrolne  

LLO.410.013.03.2020

 

      2021

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy

 28.01;10.02.2021r. r.

Przestrzeganie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Notatka Urzędowa z Kontroli nr rej. 090290-53-K004-Ns/21

Państwowa Inspekcja Pracy

18.03.2021 r.

Kontrolę przeprowadzono w celu oceny przestrzegania działań podejmowanych przez zakład pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.

Notatka Urzędowa z Kontroli nr rej. 090230-53-K004-Ns/21

 

     2022

 

 

Wojewoda Łódzki

10.05.2021 r – 31.01.2022 r.

Kontrola przeprowadzona w zakresie zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wystąpienie pokontrolne  z  dnia

22 marca 2022 r. nr PNIK - III.1611.1.2021

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl


Deklaracja dostępności